Säännöt

Säännöt  

Teema ry 

Tampereen yliopiston kirjallisuustieteen opiskelijoiden ainejärjestö 

Säännöt 
24.03.2022 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Teema ry ja kotipaikka Tampere. 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston kirjallisuustieteen opiskelijoiden yhdyssiteenä yliopiston hallintoon ja ylioppilaskuntaan, edistää heidän oman alansa tuntemusta, ajaa heidän yhteisiä etujaan sekä edustaa jäseniään kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnalliseen liittoon. 

Yhdistys opastaa jäseniään opintoihin liittyvissä ongelmissa, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää kokous- ja keskustelutilaisuuksia, retkiä, juhlia ja opintomatkoja sekä muuta toimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi julkaista ja myydä ainejärjestölehteä sekä muita jäsentuotteita, ottaa vastaan lahjoituksia ja kerätä pääsymaksuja järjestämistään tapahtumista. 

3§ JÄSENYYS 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa kirjallisuustiedettä pää- tai sivuaineena opiskeleva tai opiskellut henkilö. Jokainen jäsenmaksunsa suorittanut jäsen on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, ottamaan osaa päätöksentekoon ja äänestyksiin, pääsemään osalliseksi yhdistyksen tarjoamista palveluista ja eduista sekä tulemaan valituksi yhdistyksen luottamustoimiin. Yhdistyksen jäsen on vaalikelpoinen hallitukseen. 

Jäsen on velvollinen suorittamaan kertaluontoisen liittymismaksun. Liittymismaksu kattaa seitsemän lukuvuoden jäsenmaksun, jonka jälkeen jäsenen tulee maksaa vuosittainen jäsenmaksu. Maksujen suuruudesta seuraavaan kevätkokoukseen asti päätetään vuosittain yhdistyksen kevätkokouksessa. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

4§ HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen hallitus, johon jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen on vaalikelpoinen. 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä 3–12 muuta jäsentä. Kaikki valitaan vuodeksi kerrallaan. 

Yhdistyksen hallitus valvoo yhdistyksen etuja ja mainetta, suorittaa yhdistyksen sille antamat tehtävät sekä panee toimeen sen päätökset, päättää kaikista yhdistyksen menoista vahvistetun talousarvion puitteissa, hoitaa kaikki yhdistyksen juoksevat asiat ja valmistelee kevät- ja syyskokouksen. 

Hallitus valitsee tarvittaessa erilaisten neuvostojen ja mahdollisten muiden työryhmien opiskelijajäsenet. Valitut ovat tiedotusvelvollisia yhdistykselle. Hallitus voi nimittää toimihenkilöitä, kuitenkin enintään toimikautensa ajaksi. Toimihenkilöt nimitetään tarvittaville sektoreille avuksi tai vastuuseen. Heidän ei tarvitse olla läsnä hallituksen kokouksissa. Hallitus voi perustaa tarpeelliseksi katsomansa työryhmät valmistelemaan asioita. 

5§ HALLITUKSEN KOKOUKSET 

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai sihteeri kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on kutsuttava koolle silloin, kun asiaa ilmenee, kuitenkin vähintään kerran kuussa, paitsi kesä-elokuussa. Kokouskutsun on oltava todisteellinen, eli esim. kirjallinen tai ilmoitettu yhdistyksen sähköpostilistalla. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet hallituksen jäsenistä, mukaan luettuna puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä. Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.  

6§ TILIT JA TOIMINNANTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajat valitaan syyskokouksessa tarkastamaan seuraavan tilikauden toiminta. 

7§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun tai joulukuun aikana ja kevätkokous helmikuun tai maaliskuun aikana. Hallituksen on lisäksi kutsuttava koolle ylimääräinen kokous asian tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä niin vaatiessa. 

Kevät- ja syyskokous sekä ylimääräinen kokous kutsutaan koolle siten, että hallitus lähettää kokouskutsun jäsenille sähköpostitse vähintään viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.  

Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta. 
 2. Päättyneen kauden toimintakertomus. 
 3. Päättyneen kauden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto. 
 4. Vastuuvapauden myöntäminen eronneelle hallitukselle. 
 5. Jäsenmaksun suuruuden päättäminen 

Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta. 
 2. Toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle. 
 3. Talousarvio tulevalle kaudelle. 
 4. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä taloudenhoitajan valinta. 
 5. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta. 
 6. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella yksi ääni. Yhdistyksen kokoukseen hyväksytään läsnä olevaksi myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokoukseen osallistuvat jäsenet. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö ja se on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos vähintään yksi läsnä oleva jäsen sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.  

Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat tulee tarkistaa ja välittää jäsenistölle viimeistään 30 päivää kokouksen pitämisen jälkeen. 

8§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi henkilöä: puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri tai taloudenhoitaja. Vähintään toisen henkilön tulee olla puheenjohtajistosta. 

9§ YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muutoksesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle. Ehdotuksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksittäinen jäsen.  

Ehdotus käsitellään hallituksen valmistelemana seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Jos ehdotusta ei hyväksytä yksimielisesti, sen on saatava äänestyksessä vähintään ¾ äänistä tullakseen hyväksytyksi.  

10§ YHDISTYKSEN LAKKAUTTAMINEN 

Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee voimaan vain, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja sitä kummassakin kokouksessa kannattaa ¾ annetuista äänistä. 

Mikäli yhdistys purkautuu, luovutetaan sen kirjasto ja arkisto jonkin toisen suomalaisen yliopiston kirjallisuustieteen opiskelijoiden ainejärjestölle. Yhdistyksen jäljelle jääneet varat käytetään Tampereen yliopiston tai muun yliopiston kirjallisuustieteen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.