Vastaavuuksien kuvaukset

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja vastaa ainejärjestön toiminnan organisoimisesta, hallituksen kokouksista ja työnjaosta hallituksen sisällä. Tehtäviin kuuluu myös ainejärjestön edustaminen ja yhteydenpito yhteistyötahoihin (esim. tutkinto-ohjelman henkilökunta, tiedekunta, ylioppilaskunta). Puheenjohtaja valmistelee hallituksen kokoukset ja pääsääntöisesti esittelee asiat, johtaa kokouksia ja huolehtii siitä, että päätetyt asiat myös toteutetaan. Puheenjohtajan tehtävä on näköalapaikka koko ainejärjestön toimintaan.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtäviä ovat kaikki puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät silloin, kun puheenjohtaja on estynyt niitä hoitamaan. Varapuheenjohtajalle kuuluvat siis samat oikeudet ja velvollisuudet kuin puheenjohtajalle silloin, kun puheenjohtaja ei voi hoitaa tehtäviään. Varapuheenjohtaja toimii myös aktiivisesti puheenjohtajan tukena ja avustaa tätä ainejärjestön toimintaan liittyvissä tehtävissä. Varapuheenjohtajan kuuluu siis olla ajan tasalla ainejärjestöä koskevista asioista siinä missä puheenjohtajankin.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajan tärkein tehtävä on pitää tunnollisesti huolta ainejärjestön taloudesta. Taloudenhoitajan pääasiallinen työ on hallinnoida ainejärjestön tilejä pitäen samalla kirjaa tuloista ja menoista. Tilikauden päätteeksi taloudenhoitaja laatii tilinpäätöksen ja toimittaa sen toiminnantarkastajille tarkastettavaksi. Tarkastuksen jälkeen taloudenhoitaja toimittaa tilinpäätöksen hallitukselle ja esittelee sen kevätkokouksessa, jossa se joko hyväksytään tai hylätään. Taloudenhoitaja laatii vuosittain tilinpäätöksen lisäksi talousarvion seuraavalle kaudelle. Taloudenhoitaja vastaa myös jäsenrekisterin ylläpidosta.

Sihteeri

Sihteerin laatii Teeman kokouksista pöytäkirjat ja lähettää ne Motiiville pian kokouksen jälkeen. Kun pöytäkirja on kokouksessa mahdollisten korjausehdotusten jälkeen hyväksytty, sihteeri tulostaa sen allekirjoitettavaksi.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen eli kopo-vastaava huolehtii kirjallisuudenopiskelijoiden edunvalvonnasta koulutuspoliittisissa asioissa Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa ja laajemmin yliopistolla. Kopo-vastaava toimii linkkinä opiskelijoiden ja tutkinto-ohjelman henkilökunnan välillä ja hänen puoleensa voi myös kääntyä, mikäli opinnoissa ilmenee opiskelijasta itsestään riippumattomia ongelmia. Kopo-vastaava seuraa myös ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen sektorin toimintaa ja tiedottaa kopo-kuulumisia Motiivilla.

Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen eli sopo-vastaava huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tasa-arvosta. Sopo-vastaava puuttuu epäkohtiin ja on opiskelijan ensimmäinen yhteyshenkilö esimerkiksi häirintätapauksissa. Vastaava välittää opiskelijoille tiedoksi asumiseen, terveyteen, hyvinvointiin ja toimeentuloon liittyviä ajankohtaisia asioita. Sopo-vastaava myös varmistaa alkoholittomien tapahtumien riittävän määrän Teeman tapahtumissa.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavuus on yleensä jaettu vähintään kahden henkilön kesken. Tapahtumavastaavat järjestävät ja suunnittelevat bileitä, kulttuuritapahtumia ja muuta virkistystoimintaa teemalaisille. He auttavat myös suurempien tapahtumien valmisteluissa. Tapahtumavastaavat hoitavat tilojen varaamisen ja niihin liittyvät käytännön asiat sekä delegoivat tehtäviä muille innokkaille.

Tuutorivastaava

Tuutorivastaavia on kaksi. Tuutorivastaavat ovat vastuussa tuutoroinnin organisoimisesta ja tuutoritoiminnasta. Tämä tarkoittaa tuutorien keskinäisten tapaamisten järjestämistä, tapahtumien järjestämistä uusille opiskelijoille sekä vastuun jakamista ja yleistä tiedotusta. Tuutorivastaavat käyvät tuutoroinnin koulutuksissa sekä ovat yhteydessä olennaisiin henkilökunnan jäseniin ja muihin yksikön tuutorivastaaviin. Lisäksi tuutorivastaavat myös itse toimivat tuutoreina.

Kv-vastaava

Kv-vastaava vastaa mahdollisista kirjallisuuden kansainvälisistä opiskelijoista ja tarpeen vaatiessa rekryää tuutoreita apuun. Kv-vastaava myös tiedottaa kiinnostavista kv-tapahtumista teemalaisille.

Viestintävastaava

Viestintävastaava pitää huolta, että informaatio liikkuu kirjallisuudenopiskelijoiden välillä. Hän ylläpitää Teeman ilmoitustaulua sekä nostaa esiin tulevia tapahtumia, yhteistyötarjouksia ja tärkeitä tiedotteita niin sosiaalisessa mediassa kuin sähköpostilistalla. Viestintävastaava myös hallinnoi Teeman sosiaalisen median kanavia ja laatii vuosittaisen viestintäsuunnitelman. Vastaava koostaa myös kahden viikon välein jäsenistölle lähetettävän uutiskirjeen.

Viestintävastaavalle kuuluu Teeman nettisivut (koodi ja teksti), sähköpostilistat Motiivi ja teema_hallitus (toimivuus, käyttäjien hallinta, filtteriin jäävien viestien tarkistus) sekä Teeman muiden verkkopalvelujen toimivuuden takaaminen (esim. Instagram ja Facebook). 

Työelämävastaava

Työelämävastaava pitää työelämäuutisia ja -tapahtumia esillä, pyrkii edistämään ainejärjestön jäsenten tietoisuutta ja edunvalvontaa työelämän suhteen sekä toimii yhteyshenkilönä Teeman ja Taide- ja kulttuurialojen ammattijärjestö TAKU ry:n välillä. Vastaava voi esimerkiksi pitää tilaisuuksia, jossa jo valmistuneet kirjallisuustieteilijät jakavat työelämätietouttaan. Työelämävastaava pitää yllä myös yliopiston alumnitoimintaa ja kerää tietoa entisistä kirjallisuudenopiskelijoista ja etsii halukkaita alumneja mukaan Teeman toimintaan. Tällä tavoin Teema voi saada paitsi lahjoituksia myös hyviä kontakteja vanhoihin opiskelijoihin.

Kirjallisuuskahvivastaava

Kirjallisuuskahvit on tilaisuus opiskelijoille ja opettajille vaihtaa kuulumisia arjen lomassa. Vastaava järjestää kirjallisuuskahvit noin kerran periodissa ja huolehtii myös opiskeluretriittien kahvi- ja teetarjoiluista.

Kestävän kehityksen vastaava

Kestävän kehityksen vastaava tiedottaa kampuksella tapahtuvista ekologisuutta ja eettisiä elämäntapoja edistävistä tapahtumista. Hän voi järjestää jäsenten ympäristötietoutta tukevia pienimuotoisia tapahtumia tai ekskursioita ja organisoi järjestön luontoretkiä. Teema on sitoutunut Reilun kaupan ainejärjestöksi ja ympäristövastaava osallistuukin Reilun kaupan korkeakoulun kannatustyöryhmän toimintaan ja tuo kannatustyöryhmän kuulumisia hallituksen tietoon.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaava vastaa ainejärjestön jäsenille järjestettävistä liikunnallisista tapahtumista, kuten lajikokeiluista, ja Unipoli Sportin (TaY:n, TTY:n ja TAMK:n yhteiset liikuntapalvelut) uutisten tiedottamisesta Motiiville. Hän ylläpitää myös Teeman omaa TUrheilu-Facebook-ryhmää, jossa teemalaiset voivat kysellä liikuntaseuraa toisistaan.

Aj-tilavastaava

Teeman omasta ainejärjestötilasta Salongista vastaa aj-tilavastaava. Hän organisoi opiskelijoiden kulkulupia tilaan ja pitää huolen esimerkiksi ainerjästötilan siisteydestä sekä kahvin ja kauramaidon riittävyydestä. 

Yhdenvertaisuusvastaava

Yhdenvertaisuusvastaava pitää huolen siitä, että yhdenvertaisuus toteutuu ainejärjestössämme ja päivittää esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelmaamme. Lisäksi vastaava huolehtii häirintäyhdyshenkilötoiminnasta. Teeman häirintäyhdyshenkilöt  tunnistaa punaisesta huivista. Häirintäyhdyshenkilöt osaavat viedä asioita sopiville tahoille eteenpäin ja ovat tapahtumissa aina selvinpäin.

Varainhankintavastaava

Varainhankintavastaava suunnittelee ja toteuttaa erilaisia varainhankintakampanjoita Teeman budjetin kasvattamiseksi. Viimevuosina varoja on kartutettu esimerkiksi Teeman sensuellin seinäkalenterin avulla.