Säännöt

Teema ry
Tampereen yliopiston kirjallisuustieteen opiskelijoiden ainejärjestö
Säännöt
3.12.2018

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Teema ry ja kotipaikka Tampere.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston kirjallisuuden opiskelijoiden yhdyssiteenä yliopiston hallintoon ja ylioppilaskuntaan, edistää heidän oman alansa tuntemusta, ajaa heidän yhteisiä etujaan sekä edustaa jäseniään kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnalliseen liittoon.

Yhdistys opastaa jäseniään opintoihin liittyvissä ongelmissa, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää kokous- ja keskustelutilaisuuksia, retkiä, juhlia ja opintomatkoja sekä muuta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi julkaista ja myydä ainejärjestölehteä sekä muita jäsentuotteita, ottaa vastaan lahjoituksia ja kerätä pääsymaksuja järjestämistään tapahtumista.

3§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa kirjallisuustiedettä pää- tai sivuaineena opiskeleva tai opiskellut henkilö. Jokainen jäsenmaksunsa suorittanut jäsen on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, ottamaan osaa päätöksentekoon ja äänestyksiin, pääsemään osalliseksi yhdistyksen tarjoamista palveluista ja eduista sekä tulemaan valituksi yhdistyksen luottamustoimiin.

Jäsen on velvollinen suorittamaan kertaluontoisen jäsenmaksun. Maksun suuruudesta päättää kulloinkin voimassa oleva hallitus.

Jäsenen on erottava tai hänet voidaan erottaa opiskeluajan päätyttyä Tampereen yliopistossa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen hallitus, johon jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen on vaalikelpoinen.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja sekä 3-19 muuta jäsentä. Kaikki valitaan vuodeksi kerrallaan.

Yhdistyksen hallitus valvoo yhdistyksen etuja ja mainetta, suorittaa yhdistyksen sille antamat tehtävät sekä panee toimeen sen päätökset, päättää täydellä vastuuvelvollisuudella kaikista yhdistyksen menoista vahvistetun talousarvion puitteissa, hoitaa kaikki yhdistyksen juoksevat asiat ja valmistelee kevät- ja syyskokouksen.

Hallitus valitsee tarvittaessa erilaisten neuvostojen ja mahdollisten muiden työryhmien opiskelijajäsenet. Valitut ovat tiedotusvelvollisia yhdistykselle.

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai sihteeri kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on kutsuttava koolle silloin, kun asiaa ilmenee, kuitenkin vähintään kerran kuussa, paitsi kesä-elokuussa. Kokouskutsun on oltava todisteellinen, eli esim. kirjallinen tai ilmoitettu yhdistyksen sähköpostilistalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on läsnä. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä, jotka hallitus hyväksyy olemaan läsnä, on puheoikeus. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen on nautittava yhdistyksen jäsenten luottamusta. Jos yhdistyksen kokouksessa 2/3 ääntenenemmistöllä päätetään antaa epäluottamuslause hallitukselle, hallitus on velvollinen eroamaan. Epäluottamuslause-esitys on jätettävä kirjallisena yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle tai jollekin hallituksen jäsenelle vähintään kymmenen yhdistyksen jäsenen allekirjoittamana viimeistään kymmentä vuorokautta ennen ylimääräistä yhdistyksen kokousta, jonka kokouskutsussa on mainittava asiasta. Uusi hallitus on valittava siinä kokouksessa, jossa epäluottamuslause on annettu tai 14 vuorokauden kuluessa pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Kokouksessa 2/3 äänienemmistöllä valittu henkilö ryhtyy uuden hallituksen muodostajaksi. Vanha hallitus jatkaa toimintaansa, kunnes uusi saadaan muodostettua.

Yhdistyksen kokous voi pyydettäessä pätevästä syystä myöntää eron hallitukselle tai sen jäsenelle. Uusi hallitus on valittava tai vanha täydennettävä siinä kokouksessa, jossa ero on myönnetty.

Hallitus voi perustaa tarpeelliseksi katsomansa työryhmät valmistelemaan asioita.

5§ KOKOUKSET

Yhdistyksen syyskokous pidetään Tampereella marraskuun tai joulukuun aikana ja kevätkokous helmikuun tai maaliskuun aikana. Hallituksen on lisäksi kutsuttava koolle ylimääräinen kokous asian tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä niin vaatiessa.

Kevät- ja syyskokous sekä ylimääräinen kokous kutsutaan koolle siten, että hallitus asettaa viimeistään seitsemää vuorokautta ennen kokouspäivää yhdistyksen omalle ilmoitustaululle kokouskutsun, jossa mainitaan kokousaika ja -paikka sekä ilmoittaa kokouksesta oman sähköpostilistansa kautta.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

  1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta. Nämä eivät saa olla edellisen hallituksen jäseniä.
  2. Päättyneen kauden toimintakertomus.
  3. Päättyneen kauden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  4. Vastuuvapauden myöntäminen eronneelle hallitukselle.

Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

  1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta. Nämä eivät saa olla edellisen hallituksen jäseniä.
  2. Toimintasuunnitelma tulevalle kaudelle.
  3. Talousarvio tulevalle kaudelle.
  4. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta.
  5. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta.
  6. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella yksi ääni. Poissaoleva jäsen voi äänestää myös valtakirjalla. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö ja se on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos vähintään yksi läsnäoleva jäsen sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kokouksiin saavat osallistua myös yhdistykseen kuulumattomat, mutta heillä ei ole puhe- eikä äänioikeutta ellei hallitus päätä toisin. Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri allekirjoituksillaan vahvistavat ja joka tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

6§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja.

7§ TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Tilinkäyttöoikeus on yhdistyksen hallituksen taloudenhoitajalla ja puheenjohtajalla.

8§ YHDISTYKSEN LAKKAUTTAMINEN

Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee voimaan vain, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja sitä kummassakin kokouksessa kannattaa ¾ annetuista äänistä.

Mikäli yhdistys purkautuu, luovutetaan sen kirjasto ja arkisto jonkin toisen suomalaisen yliopiston kirjallisuudenopiskelijoiden ainejärjestölle. Yhdistyksen jäljelle jääneet varat käytetään Tampereen yliopiston kirjallisuudenopiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.