About teemary

Posts by teemary:

Tiiliskiven lehdistötiedote 2001

Tampereen kirjallisuudenopiskelijoiden ainejärjestö Teema ry jakaa Tiiliskivi-kirjallisuuspalkinnon. Palkintotilaisuus järjestetään Urjalassa Talvi Pentinkulmalla -tapahtumassa perjantaina 22.2.2002 kello 14.00. Tiiliskivi jaetaan tänään vuonna ensimmäisen kerran. Teeman tiedeneuvosto on päättänyt luovuttaa kirjallisuuspalkinnon, koska palkintojen jakaminen on kivaa – lähes niin kivaa kuin niiden saaminen. Palkinnonjakotilaisuudessa Teema paljastaa matemaattisen kaavan, jonka avulla on laskettu palkintosumma. Se jäänee tänäkin vuonna alle viidentoista euron, sillä humanistishenkisen tiedeneuvoston mukaan kirjailija työskentelee tehokkaimmin nälkäisenä. Taide syntyy kivusta ja kärsimyksestä. Tiilen fysikaalisista ominaisuuksista johtuen sillä on helppo tuottaa tuskaa ja siten lisätä inspiraatiota. Tiiliskivi on kiertopalkinto, joten luovan kärsimyksen artefakti siirtyy vuosittain taiteilijalta toiselle. Tiiliskivi symboloi palkitun kirjan painavaa tekstiä ja punainen väri edustaa tamperelaisuutta.

Reeta Eloranta (Teema Ry:n puheenjohtaja)
Aija Laurila (Teema Ry:n varapuheenjohtaja)
Irene Easton
Miia Rautiainen
Jaana Moilanen
Lotta Mäkeläinen
Harri Domonyi
Simo Laitakari

Vastaavuuksien kuvaukset

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja vastaa ainejärjestön toiminnan organisoimisesta, hallituksen kokouksista ja työnjaosta hallituksen sisällä. Tehtäviin kuuluu myös ainejärjestön edustaminen ja yhteydenpito esimerkiksi yksikön henkilökuntaan. Puheenjohtaja valmistelee hallituksen kokoukset ja pääsääntöisesti esittelee asiat, johtaa kokouksia ja huolehtii siitä, että päätetyt asiat myös toteutetaan. Puheenjohtajan tehtävä on näköalapaikka koko ainejärjestön toimintaan sekä yhteistyötahojen (esim. tiedekunta, henkilökunta, Tamy) kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtäviä ovat kaikki puheenjohtajalle kuuluvat tehtävät silloin, kun puheenjohtaja on estynyt niitä hoitamaan. Varapuheenjohtajalle kuuluu siis samat oikeudet ja velvollisuudet kuin puheenjohtajalle silloin, kun puheenjohtaja ei voi hoitaa tehtäviään. Varapuheenjohtaja toimii myös aktiivisesti puheenjohtajan tukena ja avustaa tätä ainejärjestön toimintaan liittyvissä tehtävissä. Varapuheenjohtajan kuuluu siis olla ajan tasalla ainejärjestöä koskevista asioista siinä missä puheenjohtajankin.

Sihteeri

Sihteerin laatii Teeman kokouksista pöytäkirjat ja lähettää ne Motiiville pian kokouksen jälkeen. Tämän jälkeen pöytäkirjaan voidaan esittää korjauksia ja lisäyksiä, ja kun pöytäkirja on kokouksessa hyväksytty, sihteeri tulostaa sen allekirjoitettavaksi.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajan tärkein tehtävä on pitää tunnollisesti huolta ainejärjestön taloudesta. Taloudenhoitajan pääasiallinen työ on hallinnoida ainejärjestön tilejä pitäen samalla kirjaa tuloista ja menoista. Tilikauden päätteeksi taloudenhoitaja laatii tilinpäätöksen ja toimittaa sen toiminnantarkastajille tarkastettavaksi. Tarkastuksen jälkeen taloudenhoitaja toimittaa tilinpäätöksen hallitukselle ja esittelee sen kevätkokouksessa, jossa se joko hyväksytään tai hylätään. Taloudenhoitaja laatii vuosittain tilinpäätöksen lisäksi talousarvion seuraavalle kaudelle. Taloudenhoitaja vastaa myös jäsenrekisterin ylläpidosta.

Yhteistyövastaava

Ainejärjestö- ja yritysyhteistyövastaava järjestää toimintaa, tapahtumia ja tutustumista muiden ainejärjestöjen kanssa. Yhteistyövastaava suunnittelee toimintaa ja toimii yhteyshenkilönä niin muihin ainejärjestöihin kuin ulkopuolisiin tahoihin. Vastaava etsii halukkaita yrityksiä sponsoreiksi ainejärjestölle ja ideoi muita uudenlaisia tapoja saada lisää rahaa Teeman kirstuun.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavuus on yleensä jaettu vähintään kahden henkilön kesken. Tapahtumavastaavat järjestävät ja suunnittelevat bileitä, kulttuuritapahtumia ja muuta virkistystoimintaa teemalaisille. He auttavat myös suurempien tapahtumien valmisteluissa. Tapahtumavastaavart hoitavat tilojen varaamisen ja niihin liittyvät käytännön asiat sekä delegoivat tehtäviä muille innokkaille.

Tuutorivastaava

Tuutorivastaavia on kaksi. Tuutorivastaavat ovat vastuussa tuutoroinnin organisoimisesta ja tuutoritoiminnasta. Tämä tarkoittaa tuutorien keskinäisten tapaamisten järjestämistä, tapahtumien järjestämistä uusille opiskelijoille sekä vastuun jakamista ja yleistä tiedotusta. Tuutorivastaavat käyvät tuutoroinnin koulutuksissa sekä ovat yhteydessä olennaisiin henkilökunnan jäseniin ja muihin yksikön tuutorivastaaviin. Lisäksi tuutorivastaavat myös itse toimivat tuutoreina.

Tuutori

Tuutorit järjestävät ja toteuttavat tuutorivastaavien ohella monipuolista toimintaa uusille opiskelijoille ja auttavat fukseja tutustumaan toisiinsa ja yliopistoon. Tuutorit auttavat uusia opiskelijoita erilaisten opiskeluun liittyvien ongelmien ja kysymysten kanssa ja näin ollen ymmärtävät opiskeluun liittyvät käytännöt ja tietävät henkilöt, joiden luokse uudet opiskelijat voi kysymyksineen ohjata. Tuutorien tulee myös osallistua sekä yksikön että Tamyn järjestämiin tuutorikoulutuksiin. Tuutorien tärkein tehtävä on olla läsnä – fuksien tukena, neuvonantajina, kuuntelijoina ja toiminnan toteuttajina. Tuutorien toiminta alkaa kevätlukukaudella, jolloin ryhmäydytään muiden tuutorien kanssa ja suunnitellaan tuutorivastaavien kanssa syksyn tuutorointia sekä valmistellaan Fuksiopas, joka lähetetään fukseille syksyllä. Syyslukukaudella tuutorien työ alkaa jo elokuussa ennen kuin uudet opiskelijat saapuvat ja jatkuu joulukuuhun saakka erilaisten tapahtumien muodossa.

Kv-vastaava

Kv-vastaava vastaa mahdollisista kirjallisuuden kansainvälisistä opiskelijoista ja tarpeen vaatiessa rekryää tutoreita apuun. Kv-vastaava myös tiedottaa kiinnostavista kv-tapahtumista teemalaisille.

Legendan päätoimittaja

Päätoimittajan tehtävänä on varmistaa, että ainejärjestön lehti Legenda ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Hän vastaa toimituksellisesta työstä, Legendan kulloisenkin teeman ideoinnista ja aikataulusta.

Sopo-vastaava

Sopo- eli sosiaalipoliittinen vastaava huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tasa-arvosta. Sopo-vastaava puuttuu epäkohtiin ja on opiskelijan ensimmäinen yhteyshenkilö esimerkiksi häirintätapauksissa. Vastaava välittää opiskelijoille tiedoksi asumiseen, terveyteen, hyvinvointiin ja toimeentuloon liittyviä ajankohtaisia asioita.

Kopo-vastaava

Kopo- eli koulutuspoliittinen vastaava huolehtii kirjallisuudenopiskelijoiden edunvalvonnasta koulutuspoliittisissa asioissa Viestintätieteiden tiedekunnassa. Kopo-vastaava toimii linkkinä opiskelijoiden ja yksikön henkilökunnan välillä ja tiedottaa ainejärjestön jäseniä muutoksista. Hänen puoleensa voi myös kääntyä, mikäli opinnoissa ilmenee opiskelijasta itsestään riippumattomia ongelmia. Kopo-vastaava seuraa myös Tamyn koulutuspoliittisen sektorin toimintaa ja tiedotusta sekä vastaa Teeman kopoaiheisesta toiminnasta.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava pitää huolta, että informaatio liikuu kirjallisuudenopiskelijoiden välillä. Tiedotusvastaava ylläpitää Teeman ilmoitustaulua sekä nostaa esiin tulevia tapahtumia, yhteistyötarjouksia ja tärkeitä tiedotteita niin sosiaalisessa mediassa kuin sähköpostilistalla. Tiedostusvastaava myös hallinnoi Teeman sosiaalisen median kanavia.

Nettivastaava

Nettivastaava vastaa Teeman sähköisestä toimivuudesta eli toimii eräänlaisena verkkotukipalveluna Teemalle. Nettivastaavalle kuuluu Teeman nettisivut (koodi ja teksti), sähköpostilistat Motiivi ja teema_hallitus (toimivuus, käyttäjien hallinta, filtteriin jäävien viestien tarkistus) sekä Teeman muiden verkkopalvelujen toimivuuden takaaminen (esim.Facebook). Nettivastaava pitää myös huolen tenttiarkistosta.

Kirjallisuuskahvivastaava

Kirjallisuuskahvit on tilaisuus opiskelijoille ja opettajille vaihtaa kuulumisia arjen ohessa. Vastaava järjestää kirjallisuuskahvit noin kerran periodissa ja delegoi tehtäviä. Kirjallisuuskahveilla on kerätty rahaa hyväntekeväisyyteen, mistä vastaava päättää yhdessä ympäristövastaavan sekä hallituksen kanssa.

Työelämävastaava

Vastaava pitää työelämäuutisia ja –tapahtumia esillä, pyrkii edistämään ainejärjestön jäsenten tietoisuutta ja edunvalvontaa työelämän suhteen sekä toimii yhteyshenkilönä Teema ry:n ja Taide- ja kulttuurialojen ammattijärjestö TAKU ry:n välillä.

Narikkavastaava

Osa Teeman varainkeruusta tapahtuu yliopistolla järjestettävien tapahtumien narikkapalvelujen pyörittämisestä yhdessä muutaman muun ainejärjestön kanssa. Narikkavastaavan tehtävänä on haalia työntekijät Teeman vastuuvuorolle osuneelle narikkakeikalle sekä huolehtia kaikista narikointiin liittyvistä käytännönasioista kuten yhteydenpidosta yliopiston suuntaan, työntekijöiden perehdyttämisestä ja laskutuksesta.

Alumnivastaava

Alumnivastaava kerää tietoa entisistä kirjallisuudenopiskelijoista ja etsii halukkaita alumneja mukaan Teeman toimintaan. Tällä tavoin Teema voi saada paitsi lahjoituksia myös hyviä kontakteja vanhoihin opiskelijoihin. Alumnivastaava on myös päävastuussa mahdollisesta alumneille järjestettävästä toiminnasta. Vastaavan ohella alumniasiassa on aktiivinen tämän keräämä työryhmä.

Ympäristövastaava

Ympäristövastaava välittää ympäristövaliokunnan kuulumisia Motiiville, tiedottaa kampuksella tapahtuvista ekologisuutta ja eettisiä elämäntapoja ja kulutustottumuksia edistävistä tapahtumista sekä ekokampuksen ja Reilun kaupan korkeakoulun asioista. Ympäristövastaava voi järjestää jäsenten ympäristötietoutta tukevia pienimuotoisia tapahtumia tai ekskursioita. Teema ry on sitoutunut Reilun kaupan ainejärjestöksi. Ympäristövastaava voi muillakin tavoin edistää ainejärjestön ekologisuutta.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaava vastaa ainejärjestön jäsenille järjestettävistä liikunnallisista tapahtumista ja Unipoli Sportin (TaY:n, TTY:n ja TAMK:n yhteiset liikuntapalvelut) uutisten tiedottamisesta Motiiville.

Elki-vastaava

Elki-vastaava hoitaa yhteydenpidon Teeman ja Elävän kirjallisuuden yhdistyksen (Elki ry) välillä. Vastaava pyrkii edistämään yhdistysten välistä toimintaa ideoimalla esimerkiksi yhteisiä tapahtumia.

Vuosijuhlavastaava

Teema täyttu 40 vuotta vuonna 2014 ja sen kunniaksi Teema järjesti vuosijuhlat. Vuosijuhlavastaava on päävastuussa vuosijuhlien järjestämisestä. Hän kokoaa ympärilleen työryhmän auttamaan tässä.